مقالات تخصصی معماری

۶۷ نکته عناصر و جزئیات اجرایی ساختمان – رایگان

1 دیدگاه

قسمت خاکبرداری  ( عناصر و جزئیات اجرایی ساختمان)

در بخش خاک بردای عناصر و جزئیات اجرایی ساختمان  شامل ۶۷ نکته می باشد

عناصر و جزئیات ساختمان

بخش اول :

۱ – هر توده متشکل از ذرات کانی های ناپیوسته با با پیوند ضعیف، خاک، اطلاق می شود.

۲- برای یک خاک مشخص هر چه حجم قسمت جامد بیشتر باشد، خاک دارای وزن مخصوص و تراکم بیشتر خواهد بود.

۳- شن: ذرات خاک < ۴٫۷۵ میلی متر ماسه: ۴۷۵ میلی متر < ذرات خاک ۷۵ . / . میلی مترلای ۷۵ ./.  میلی متر ذرات خاک رس ۰/۰۰۲ میلی متر < ذرات خاک

۴-  فشرده سازی فرآیند افزایش تراکم خاک با وارد کردن نیروی مکانیکی بر آن به نحوی که هوا  از روزنه های موجود در خاک خارج شود.

۵-  متداول ترین روش تراکم، استفاده از غلتک برای متراکم کردن لایه های کم تضخامت خاک است. دیگر روش های متداول عبارتند از فشرده سازی ارتعاشی، تحکیم دینامیکی و روش زمین – میل کشی

۶- تحکیم: تشست تدریجی خاک تحت اثر بارهای وارده در دراز مدت است. 

 نکته: تحکیم را نباید با فشرده سازی اشتباه گرفت. تکمیل تحکیم ممکن است ماهها یا سال ها طول بکشد در حالی که فشرده سازی طی چند ساعت انجام می پذیرد 

۷ – عامل اصلی تشت در خاک های ریز دانه، خروج آب و در خاک های درشت دانه، تغییر وضع جانبی و غلتیدن دانه ها روی یکدیگر است. 

نکته: از نشانه های نشست در سازه ترکهای ۴۵ روی دیوارهاست. 

۸-  ظرفیت باربری خاک به چسبندگی خاک و زاویه اصطکاک داخلی بستگی دارد. 

– در خاک های درشت دانه و استمتلکان عامل اصلی و در خاک های ریز دانه با چسبندگی تمامل اصلی مقاومت است 

۹- ظرفیت نهایی بارپذیری خاک: حداقل فشاری که سبب شکست پرشی در اطراف بی می شود ظرفیت نهایی بارپذیری خاک نامیده می شود

۱۰- تراوایی خاک: میزان سهولت جریان آب در خاک که تابع توزیع اندازه دانه خاک می باشد

۱۱- مهم ترین ضعف خاک به عنوان مصالح ساختمانی پایین بودن مقاومت کششی آن است. روش های تسلیح خاک: استفاده از کاه در خاک رس، استفاده از شاخ و برگ درختان ۱۲- بهبود خواص خاک به وسیله آهک و سیمان :آهک: در خاک های ریزدانه باعث کاهش خواص خمیری می شود. در خاک های رسمی به طور قابل ملاحظه ای از قابلیت تورم این خاکها کاسته می شود. به دلیل کاهش میل به جذب آب توسط دانه های رسی)سیمان، افزایش ظرفیت باربری و کاهش خاصیت خمیری خاک 

۱۳- آماده سازی کارگاه شامل موارد زیر می باشد 

– تحویل و کنترل نقشه ها

– تحویل و کنترل زمین

– حصار کشی: (حمار امنیتی اطراف محل ساختمان باید حداقل ۱٫۸۰ متر ارتفاع داشته باشد.)

– پاکسازی محل 

حداقل عمق ریشه کی بوته ها و درختان ۳۰cm است.

عناصر و جزئیات اجرایی ساختمان

۱۴- به عمل برداشتن خاک در تراز پایین تر از cm ۶۰ از سطح تراز متوسط طبعی زمین گودبرداری می گویند. مهم ترین دلیل گودبرداری قرار گیری س طح فوقانی پی پایین تر از عمق یخبندان و ایجاد تکیه گاه گیر دار برای سازه می باشد

۱۵- در زمین های بزرگ و گودبرداری های عمیق از روش Nailing استفاده می شود. در زمین های عمیق در دست یکی از روش های خاک برداری روش ترانشه محیطی است.

در روش مهار سازی به کمک تیر های چوبی بهترین زاویه حایل یندهتی با سطح افق ۴۰ تا ۷۰ تا درجه است

۱۶- اگر لازم باشد دیواره های گود به صورته قائم باشند از دیوار حایل بتنی در جا، بتنی پیش ساخته و …) که توانایی تحمل رانش خاک و آب را دارد استفاده می کنیم.

۱۷- رکاب زایی: کف گود پایین تر از آب های زیر زمینی است، جریان آب به سمت بالا فشار موثر بین دانه های خاک را کاهش می دهد.

آب گونگی: اگر فشار آب برابر با وزن خاک باشد با شرایط آبگونگی روبرو هستیم که چنین خاکی قادر به تحمل بار نیست

۱۸- انتخاب روش آبزدایی به ماهیت گودبرداری و تراوایی خاک بستگی دارد.

۱۹- ضخامت قشر خاکریزی جهت آب پاشی و کوبیدن نباید از ۲۰cm بیشتر شود. 

از خاکهای نباتی به هیچ عنوان نباید جهت خاک ریزی استفاده کرد 

این مطلب را هم ببینید
اکسپرسيونيسم و معماري

خاک ریزری فقط جهت محوطه سازی و کف سازی قابل قبول است. 

۲۰- گود کم عمق: گودبرداری تا عمق ۱٫۵ متر 

گود متوسط : گودبرداری تا عمق ۳ – ۱۵ متر

گود عمیق: گودبرداری بیش از ۳ متر 

۲۱- دو پارامتر اصلی خان عبارتند از : 

۱) چسبندگی              ۲) زاویه امهطکاک داخلی 

۲۲- برای خاک های درشت 

دانه اثر اتصلات داخلی در مقامت آن تأثیرگذار تر و برای خاک های 

ریز دانه اثر چسبندگی در مقاومت آن تأثیر گذار تر است. 

۲۳- خاک هایی که دارای درصد بیشتری از دانه های درشت می باشند از متراکم شدن به وزن مخصوص بالاتری نسبت به خاکی که دارای درصد بیشتری از دانه های ریز می باشد دست می یابند

۲۴- توده خاک دارانی دانه هایی با شکل گوشه دار شکسته دارای تاب تحمل بالاتری نسبت به خاک با دانه های گردگوشه می باشند.

۲۵- مراحل نشست ساختمان

– تشت فوری ساختمان در حال احدانش است، این نشست ناشی از تغییر شکل ارتجاعی و خمیری خاک است. – نشست ناشی از تحکم: در اثر خارج شدن آب موجود در فضاهای خالی تحت اثر فشار و 

متراکم شدن خاک و کاهش حجم آن به وجود می آید

۲۶- حد روانی: عبارت است از مقدار آب موجود در خاک – قابل بیان بر اساس وزن خاک خشک . که در آن خاک خمیری حالت جامد و شکننده ای پیدا می کند.

۲۷- نفوذپذیری خاصیتی از یک محیط متخلخل که عبور گاز یا مایع را از فضای خالی بین ذرات امکان پذیر می کند.

۲۸- گمانه زنی برای انجام آزمایش های تعیین ظرفیت مقاومت خاک انجام می شود.

۲۹- آزمایش نفوذ برای اندازه گیری ظرفیت دانه ای خاک و مقاومت آن انجام می شود.

۳۰- وزن مخصوص بحرانی خاک: مراحل و در یک محیط متخلخل اشیات که هنگام بالا بودن رطوبت در مقابل تغییر شکل ناگهانی مقاومت می کند و هنگام پایین بودن رطوبت مقاومت آن کاهش می یابد.

۳۱- برای پیدا کردن نقشه حداقل یک امتداد آن بایستی با امتدادهای معلوم توجیه شود

۳۲- هنگام گودبرداری در کنار خیابان با تردد وسایل سنگین بهتر است دیوارهای حایل توسط شمع های بتنی مسلح اجرا شود.

۳۳- انتقال بار سازه به زمین توسط پی صورت می گیرد

۳۴ – سطح پی به مقاومت مصالح به کار رفته در پی بستگی ندارد. بلکه به بار وارده و مقاومت خاک بستگی دارد.

۳۵- ضخامت پی به مقاومت در پی بستگی دارد.

۳۶- هر چه مصالح بی مقاوم تر باشند زاویه توزیع تنش بار در پی بیشتر است.

۳۷- شیب طبیعی خاک: اگر عوامل چسبنده از خاک را حذف کنیم در آن صورت در هنگام گودبرداری بخشی از خاک ریزش می کند و با راستای افق زاویه ای می سازد که آن زاویه را شیب طبیعی خاک نامنله.

۳۸- میز آزمایش خاک برای به دست آوردن مقاومت خاک برداری ساختمان های سبک و کم اهمیت استفاده می شود.

 نکته: تنش حاصله را تنها می توان تا عمق ۲ برابر عرض صفحه تعمیم داد. 

۳۹- اثرات ناشی از وزن وارده بر شالوده تا ۱۵ برابر تحرقص شالوده به پایین وارد می شود که اصطلاحا به آن حباب فشار گویند.

۴۰ – اجرای یک لایه بتن مگر به عیار “mn/ ۱۵۰ و حداقل ضخامت ۵cm در زیر تمامی شالوده ها برای جلوگیری از آلوده شدن بتن سازهای الزامی است. بهترین زمان اجرای بتن مگر بلافاصله بعد از گودبرداری است

۴۱- ۳۵ تا ۴۰ سانتی متر از روگا پی تا روی کف تمام شده فاصله برای عبور عوارضی تأسیساتی در طرح پیش بینی می شود

۴۲- دکوپاژ: حداقل ۴۰ – ۳۰ سانتی متر خاک نباتی سطحی را که مقاومت بسیار کمی دارد بر می داریم تا پی، روی خاک مناسب و مقاومی قرار گیرد

۴۳- زمین های مناسب برای ساختمان سازی زمین شنیوم، زمین شن زار، زمین ماسه زار، زمین خاکی، زمین رسی و گل آهکی در صورت خشک بودن زمین های نامناسب برای ساختمان سازی زمین لابی، زمین لجنی، زمین خاک دستی، 

۴۴- پی های تکمیق، ژرفای پی بیش از ۳ متر و نسبت تعمق آنها به کوچک ترین بعد افقی شان از تجاوز می کند

نکته پی های عمیق به وسیله شالوده بارهای سازه را به زمین منتقل می کنند. 

این مطلب را هم ببینید
معماری بیزانس 326-565 میلادی

۴۵- پی های نیمه عمیق: (پی چاهی) حدفاصل شالوده ها و پی های شمعی را تشکیل می دهند.

۴۶- پی های ویژه با فشار، کشش و اصطکاک کار می کنند. مانند پی های با صندوقه، پوشش تونل های سازه های نگیان مثل سر های فلزی، دیوارهای جداکننده و ..

۴۷- شالوده پاشنه ای خاص دیوار حایل یا دیوارهای بلند و طولانی است

۴۸- فشار اتکایی مجاز برای بسیاری از انواع خاک ها برابر ۲۰ تن بر متر مربع است.

۴۹- در شالوده مینفرد به دلیل ایجاد خمش های دو طرفه ، آرماتوربندی در هر دو امتداد صورت می گیرد. 

۵۰-  برای انتقال بار دو یا چند ستون هر گاه پاپی آنها به هم متصل باشد پی مرکب ایجاد می شود.

۵۱ – در پی های مرکب و نواری در محل ستون ها تراکم آرماتور در کف پی و در حد فاصل ستون ها تراکم آرماتور در قسم فوقانی پی است.

۵۲- پی نواری زیر دیوارها با زیر یک ردیف ستونهای نزدیک به هم قرار داده می شود.

۵۳- شالوده نواری باید روی خاک دست نخورده اجرا شود. عمق فرورفتگی شالوده در زمین برای زمین دج cm20  و برای زمین بابیلی cm80  است. برای شالوده نواری با بتن غیر مسلح زیر دیوارهای باربر، پتن با عیار حداقل ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن و با بتن مسلح بتن با عیار حداقل ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن استفاده می شود

۵۴- ارتفاع شالوده نواری با بتن غیر مسلح نباید کمتر از cm 50 منظور گردد.

۵۵- جایی که مسئله نشست خاک مسئله مهمی است معمولا از پی گسترده استفاده می کنند

۵۶- پی شفته آهکی جهت دیوار محوطه و یا ساختمان یک طبقه مناسب است. بهترین خاک برای شته آبکی دارای دانه بندی پیوسته است که ریز دانه آن از ۲۵ درصد و خاک رس آن از ۹۵ در جمیل وقران خان کمتر نباشد.

نکته پی نیفته آهکی برای مناطق گرم مناسب تر از مناطق سردسیر است. 

۵۷- پی سازی با آجر به شکل لابریز اجرا می شود و از ملات شفته آهکی با ماسیه تعمیم اند یا با کارد به ضخامت cm 10 – 2 استفاده می گردد. 

۵۸- پی سازی سنگی: ملات مصرفی ملات آبی است و حداقل ضخامت ملات ۴cm است.

. سنگ معرفی سنگ لاشه و سنگ شکسته است.

۵۹- در ساختمان هایی که تحت تأثیر نیروهای جانبی اند نیاز به کلافی بتن آرمه است و باید قادر به تحمل د درمل بزرگ ترین نیروها به صورت کشش باشد. حداقل ارتفاع کلاف cm ۳۰ و حداقل فولاد طولی آن بایستی ۴ عدد میلگرد ۳» باشد.

۶۰- اگر شاز هم سطح با سطح تحتانی باشد ۱۵ سانتی متر پوشش بتن لازم است. در کل این حالت توصیه نمی شود.

۶۱- اگر شناژ هم سطح با سطح فوقانی باشد ، در پوشش بتن لازم است.

 62- شتاژ مورب مناست سطح تحتانی شتاژ پلهای اجرا

نکته: اگر ۶ پدستال اجرا می کنیم. پدستال ستونی است که حداکثر ارتفاع آن ۳برابر عرض آن باشد

۶۳-  بولت گذاری برای نگهداری صفحه زیر ستون در پی اجرا می شودحداقل قطر بولت ها، میلگرد نمره ۲۰ است.

۶۴- در فاصله بین صفحه ستون و بتن بی، گروت» اجرا می شود. گروت بتنی است که از ملات ماسه شسته و سیمان به نسبت ۱ به ۲ تشکیل شده و با خاصیت اصلی ازدیاد حجم و تا حدی ارتجاعی است.

-دو جهت اتصال بولت به صفحه ستون از پیچ و مهره استفاده می شود.

۶۵-  محاسبه ابعاد صفحه ستون به میزان بارهای وارده و کیفیت بتن بستگی دارد. و در سازه های بتنی پس از اجرا شدن میلگردهای انتظار پی، میلگردهای قائم ستون بتنی در کنار در راستای میلگردهای انتظار مستقر می شوند.

۶۶- حداقل طول میلگرد انتظار در پی ) ۴۰ است.

۶۷ – بار مرده ساختمان بر اساس جزئیات اجرایی ساختمان محاسبه می شود توسل سیم است. ۔ اگر سقف تیرچه بلوک به صورت طره با کنسول بود برای جلوگیری از تغییر شکل از میلگرد مهمان منفی استفاده می شود. محل میلگرد در بالای تار ختی است.

عناصر و جزئیات اجرایی ساختمان – ukhwv , [cmdhj shojlhk

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

1 دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست