کسب و کارشما

ویلاسازی

گروه ساختمانی فرکتال ویلا به ساختمانی گفته میشود که از چهار طرف به بیرون نما داشته باشد. معمولا ویلا ها را در اطراف شهر…
ساختمان سازی
کسب و کارشما

نیکت و انکراژ چیست؟

یکی از مسائلی که همواره در شرایط مختلف خطر آفرین بوده است موضوع گود برداری غیر اصولی در بافت شهری است. به مراتب هر…
پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ
فهرست