می تونی بحث درباره میلگرد رامکا چیست و چه نقشی در استحکام سازه دارد؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!

فهرست