می تونی بحث درباره اصل مهم نبشی کشی ساختمان که بهتر است بدانید را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!

فهرست