سوالات آنلاین زبان انگلیسی رشته معماری به صورت رایگان

بعد از ازمون نتیجه و جواب ان را می توانید مشاهده کنید

تعداد سوالات : ۳۰ سوال
نمره پاسخ صحیح : ۱ امتیاز
نمره منفی ندارد

این آزمون به صورت تصادفی سوالات و پاسخ نامه ها را جابجا می کند.

  • توضیحات

  • PART A: Vocabulary Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

  • سوالات

  • PART B: Cloze Test Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.
  • Scientists first recognized the value of the practice more than 60 years ago, when they found that rats (11) ---------------- a low-calorie diet lived longer on average than free-feeding rats and (12) ---------------- incidence of conditions that become increasingly common in old age. (13) --------------- some of the treated animals survived longer than the oldest-living animals in the control group, (14) -------------- that the maximum life span (the oldest attainable age), (15) ---------------- merely the average life span, increased.
  • PART C: Reading Comprehension Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.
  • PASSAGE 1: High-tech architecture, also known as Structural Expressionism, is a type of Late Modern architectural style that emerged in the 1970s, incorporating elements of hightech industry and technology into building design. High-tech architecture appeared as revamped modernism, an extension of those previous ideas helped by even more technological advances. This category serves as a bridge between modernism and postmodernism; however, there remain gray areas as to where one category ends and the other begins. In the 1980s, high-tech architecture became more difficult to distinguish from post-modern architecture. Some of its themes and ideas were later absorbed into the style of Neo-Futurism art and architectural movement. Like Brutalism, Structural Expressionist buildings reveal their structure on the outside as well as the inside, but with visual emphasis placed on the internal steel and/or concrete skeletal structure as opposed to exterior concrete walls. In buildings such as the Pompidou Centre, this idea of revealed structure is taken to the extreme, with apparently structural components serving little or no structural role. In this case, the use of "structural" steel is a stylistic or aesthetic matter. Buildings in this architectural style were constructed mainly in North America and Europe. It is deeply connected with what is called the Second School of Chicago which emerged after World War II. The main content is that the technological kind of construction, mostly with steel and glass, is expressed in a formal independent way to gain aesthetic qualities from it. The high-tech architecture was, in some ways, a response to growing disillusionment with modern architecture. The realization of Le Corbusier's urban development plans led to cities with monotonous and standardized buildings. Enthusiasm for economic building led to extremely low-quality finishes, with subsequent degradation countering a now-waning aesthetic novelty. High-tech architecture created a new aesthetic in contrast with standard modern architecture.
  • PASSAGE 2: Gothic Revival (also referred to as Victorian Gothic or neo-Gothic) is an architectural movement that began in the late 1740s in England. Its popularity grew rapidly in the early 19th century, when increasingly serious and learned admirers of neo-Gothic styles sought to revive medieval Gothic architecture, in contrast to the neoclassical styles prevalent at the time. Gothic Revival draws features from the original Gothic style, including decorative patterns, finials, lancet windows, hood moulds and label stops. The Gothic Revival movement emerged in 19th-century England. Its roots were intertwined with deeply philosophical movements associated with Catholicism and a re-awakening of High Church or Anglo-Catholic belief concerned by the growth of religious non-conformism. Ultimately, the "Anglo-Catholicism" tradition of religious belief and style became widespread for its intrinsic appeal in the third quarter of the 19th century. Gothic Revival architecture varied considerably in its faithfulness to both the ornamental style and principles of construction of its medieval original, sometimes amounting to little more than pointed window frames and a few touches of Gothic decoration on a building otherwise on a wholly 19th-century plan and using contemporary materials and construction methods. In parallel to the ascendancy of neo-Gothic styles in 19th-century England, interest spread rapidly to the continent of Europe, in Australia, Sierra Leone, South Africa and to the Americas. The influence of the Revival had nevertheless peaked by the 1870s. New architectural movements, sometimes related as in the Arts and Crafts movement, and sometimes in outright opposition, such as Modernism, gained ground, and by the 1930s the architecture of the Victorian era was generally condemned or ignored. The later 20th century saw a revival of interest, manifested in the United Kingdom by the establishment of the Victorian Society in 1958.
  • PASSAGE 3: A green roof or living roof is a roof of a building that is partially or completely covered with vegetation and a growing medium, planted over a waterproofing membrane. It may also include additional layers such as a root barrier and drainage and irrigation systems. Container gardens on roofs, where plants are maintained in pots, are not generally considered to be true green roofs, although this is debated. Rooftop ponds are another form of green roofs which are used to treat greywater. Vegetation, soil, drainage layer, roof barrier and irrigation system constitute green roof. Green roofs serve several purposes for a building, such as absorbing rainwater, providing insulation, creating a habitat for wildlife, increasing benevolence and decreasing stress of the people around the roof by providing a more aesthetically pleasing landscape, and helping to lower urban air temperatures and mitigate the heat island effect. Green roofs are suitable for retrofit or redevelopment projects as well as new buildings and can be installed on small garages or larger industrial, commercial and municipal buildings. They effectively utilize the natural functions of plants to filter water and treat air in urban and suburban landscapes. There are two types of green roof: intensive roofs, which are thicker, with a minimum depth of 12.8 cm, and can support a wider variety of plants but are heavier and require more maintenance, and extensive roofs, which are shallow, ranging in depth from 2 cm to 12.7 cm, lighter than intensive green roofs, and require minimal maintenance. The term green roof may also be used to indicate roofs that use some form of green technology, such as a cool roof, a roof with solar thermal collectors or photovoltaic panels. Green roofs are also referred to as eco-roofs, vegetated roofs, greenroofs and VCPH (Horizontal Vegetated Complex Partitions).

فهرست